Aktualności

10-05-2018r.

Karta zgonu tematem wystąpienia RPP do MZ

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o przedstawienie informacji o bieżącym stanie prac nad zmianą ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych.

 

W sprawie  trudności z uzyskaniem przez rodzinę zmarłego karty zgonu Rzecznik zwracał się już do Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 1 września 2016 r. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że prowadzone są prace legislacyjne w zakresie kompleksowego uregulowania tego zagadnienia. Mając jednak na uwadze konieczność skorelowania tych regulacji z przygotowanymi rozwiązaniami systemowymi, w tym, w zakresie funkcjonowania karty zgonu, należy przyjąć, że ich termin wejścia w życie będzie określony nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 rokuwskazano w piśmie Ministra Zdrowia do Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 Z uwagi na fakt, że w dalszym ciągu do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały informujące o trudnościach w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmowy jej wystawienia, Rzecznik zwrócił się ponownie do Ministra Zdrowia  z prośbą o rozważenie zintensyfikowania prac nad omawianą tematyką, biorąc pod uwagę potrzeby społeczne.

 

W swoim wystąpieniu Rzecznik odniósł się również do propozycji powołania w każdym województwie instytucji „koronera”, uznając ją za słuszną. Zwrócił jednak uwagę, iż duży obszar działania „koronera” może wiązać się z utrudnieniami w dostępie do tego urzędu dla mieszkańców małych miejscowości. Z tych względów Bartłomiej Chmielowiec zaproponował alternatywne rozwiązanie w postaci uprawnienia do uzyskania stwierdzenia zgonu osoby bliskiej od lekarza pierwszego kontaktu. Wówczas akt zgonu wystawiałby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli „koroner” zgłosiłby niemożliwość przyjazdu.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Lista aktualności