Aktualności

05-12-2018r.

Ochrona praw osób w kryzysie psychicznym w Małopolsce

27 listopada br. Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego. Tematem spotkania było rozpatrzenie sytuacji psychiatrii w środowisku lokalnym. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

 

Podczas spotkania Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił działania podejmowane na rzecz ochrony praw osób doświadczających kryzysu psychicznego w Małopolsce. Działania te realizowane są przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pracujących w podmiotach leczniczych zapewniających opiekę psychiatryczną.

 

Na terenie województwa małopolskiego obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej, pełniło czterech Rzeczników, łącznie w 9 szpitalach psychiatrycznych. W tym okresie podjęli 1602 sprawy - 47% z nich stanowiły wnioski, 21% to działania podejmowane z własnej inicjatywy, 15% to skargi. Rzecznicy przeprowadzili w tym okresie 269 spotkań informacyjno-edukacyjnych. Do działań indywidualnych należy zaliczyć m.in. poprawę warunków bytowych pacjentów podczas hospitalizacji, realizację przymusu bezpośredniego z poszanowaniem godności, intymności i bezpieczeństwa, pomoc w uzyskaniu przepustek, pomoc w wyjaśnieniu spraw związanych podczas wypisania pacjentów hospitalizowanych za zgodą i bez zgody, czy też należyte prowadzenie dokumentacji medycznej. Szczegółowe informacje na temat działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Małopolsce można znaleźć na stronie:

http://www.rpp.gov.pl/statut-i-organizacja/struktura-organizacyjna-biura/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego/rzppszp-wojewodztwo-malopolskie/

 

Od stycznia 2019 roku planowane jest objęcie działalnością Rzecznika kolejnego podmiotu leczniczego w województwie małopolskim. Podkreślić również należy, że województwo małopolskie było pierwszym z grona szesnastu województw, w których Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego został włączony do składu wojewódzkiej rady zdrowia psychicznego. 

 

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił uwagę na finansowanie przepustek pacjentów oddziałów psychiatrycznych. Zbyt duże obciążenie finansowe dla szpitali może być powodem ograniczenia wydawania przepustek pacjentom w celu zwiększenia oszczędności, co tym samym wpłynie na umacnianie azylowego modelu psychiatrii. Dlatego też wystąpiłem do Prezesa NFZ z prośbą o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań dotyczących finansowania przepustek – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec. W mojej ocenie godnym rozważenia jest rozróżnienie przepustki z uwagi na czas jej trwania i rezygnacja ze stosowania czynnika korygującego w przypadkach przepustek krótszych niż np. 5 godzin  – dodał.

 

Rzecznik odniósł się również do bardzo trudnej sytuacji w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Główny problem stanowi niedostateczny poziom finansowania świadczeń, nierówny dostęp do świadczeń zdrowotnych, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów, braki kadrowe powodujące przeciążenie personelu oraz luka pokoleniowa wśród personelu medycznego. Jak zauważył, problem stanowi również niedostateczne rozwinięcie form leczenia środowiskowego dla młodzieży, które stanowią realną alternatywę dla hospitalizacji.   

 

W dyskusji wzięli udział posłowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego, reprezentanci zawodów medycznych oraz w imieniu pacjentów, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Całość posiedzenia Podkomisji znajduje się na stronie Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E2CB1AD55CBD2601C125834D004EAD40

Lista aktualności