Aktualności

24-04-2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta na III Kongresie Patient Empowerment

Minister Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w III Kongresie Patient Empowerment. Wydarzenie objęte patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta w tym roku odbywa się pod hasłem „Ekspertyza-Empatia-Ewolucja”.

 

W pierwszym dniu Kongresu Rzecznik Praw Pacjenta wprowadził gości w tematykę obrad oraz wziął udział w debacie „Prawa i obowiązki pacjenta jako pożądany standard bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa”.

 

Bartłomiej Chmielowiec w swoim inauguracyjnym wystąpieniu mówił m.in.: „w moim przekonaniu nie można rozgraniczać praw i obowiązków, czy inaczej mówiąc – powinności. Jedno idzie w ślad za drugim. Prawa pacjenta są dla mnie najważniejsze, staram się czuwać nad ich przestrzeganiem, reagować wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, inicjować zmiany legislacyjne. To jedna strona. Z drugiej – mamy obowiązki. Wynikają one z podmiotowego traktowania pacjenta, jako ‘partnera’ w procesie leczenia. Pacjent jest podmiotem i jako taki powinien pozostawać partnerem lekarzy, pielęgniarek czy innego personelu medycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Za tym idzie zmiana podejścia na partnerskie, otwarte, nakierowane na obustronną komunikację, słuchanie. Tego oczekujemy od lekarzy, ale też od nas samych – pacjentów. Bo partnerstwo oznacza przyjęcie współodpowiedzialności za proces leczenia – stosowanie się do lekarskich zaleceń, regularne przyjmowanie zapisanych leków, zmiany w trybie życia. Musimy zrozumieć, że jesteśmy w tym procesie razem i od sprawnego funkcjonowania poszczególnych elementów zależy jego powodzenie.”

 

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił też koncepcję powołania specjalnego „Funduszu Edukacji Zdrowotnej”, który miałby koordynować i wspierać strategię oraz organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, popularyzujących wiedzę o zdrowiu. Wg Bartłomieja Chmielowca Fundusz miałby być finansowany z kar, nakładanych m.in. przez Wojewodów, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwową Inspekcję Sanitarną, czy Główną Inspekcję Farmaceutyczną. - Dzięki temu pieniądze nie znikałyby w czeluściach budżetu, a pomogły wesprzeć profilaktykę i organizację edukacji zdrowotnej w sposób skoordynowany i całościowy. Niepotrzebne byłoby tworzenie odrębnej instytucji – koordynacją z powodzeniem mógłby zająć się np. NIZP-PZH. – dodał Rzecznik Praw Pacjenta.

 

III edycja Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment w głównej mierze koncentrowała się na definicji idei patient empowerment.

 

W programie kongresu znalazły się m.in. trzy oddzielne bloki tematyczne: „Pacjent, czyli lider strategii zdrowia”, „Zdrowie terytorialne” oraz blok rozmów pacjenckich.

 

Kongres przeznaczony jest dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, mediów, a w szczególności dla organizacji wspierających pacjentów poprzez liczne działania edukacyjne i systemowe.

 

Więcej informacji: 

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

 

TRANSMISJA

 

Lista aktualności