Aktualności

21-08-2018r.

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2017 r. zostało przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 

W 2017 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 61 218 spraw, sygnałów i zapytań. Rzecznik prowadził 1383 postępowania wyjaśniające dotyczące indywidualnych spraw pacjentów, w tym 308 z własnej inicjatywy m.in. dzięki informacjom uzyskanym ze środków masowego przekazu. W 443 sytuacjach Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta. Wszczął także 81 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, spośród których w 31 przypadkach wydał decyzję o naruszeniu prawa.

 

Rzecznik Praw Pacjenta skorzystał także z możliwości udziału na prawach przysługujących prokuratorowi w toczących się postępowaniach w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. Brał udział w 6 sprawach, z czego w 4 przypadkach przyłączył się do toczącego się postępowania a w 2 sam wniósł powództwo.

 

Biorąc pod uwagę rok ubiegły, Rzecznik uważa, że przestrzeganie praw pacjenta nie jest satysfakcjonujące. Najgorzej wypada prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do dokumentacji medycznej. Niemniej są też takie prawa, które w ogóle nie zostały naruszone lub ich naruszenia były sporadyczne np. prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, opieki duszpasterskiej oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycje.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym sprawozdaniem, w którym znajdują się nie tylko dane dotyczące praw pacjenta, ale także informacje na temat działań podejmowanych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, działań edukacyjnych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

 

Sprawozdanie za 2017 r.

 

Lista aktualności