Aktualności

05-03-2018r.

Tajemnica Medyczna. Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów

5 marca 2018 r. Rzecznik Praw Pacjenta uczestniczył w konferencji Tajemnica Medyczna. Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów organizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Tematyka konferencji była ściśle związana z wejściem w życie 25 maja 2018 r, w sektorze ochrony zdrowia, unijnego rozporządzenia RODO. Podczas konferencji przedstawiono perspektywę jego stosowania w szczególności w relacji pacjent a podmioty lecznicze i osoby wykonujące zawody medyczne.

 

Konferencja była organizowana przy współudziale Naczelnej Izba Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Rzecznik Praw Pacjenta uczestniczył w debacie, podczas której rozmawiano o prawie do prywatności pacjentów w kontekście przepisów o ochronie danych.

 

Bartłomiej Chmielowiec zabrał także głos w sesji poświęconej naruszeniom tajemnicy medycznej przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jego wystąpienie dotyczące udostępnienia danych medycznych w postępowaniach cywilnych spotkało się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji. Rzecznik Praw Pacjenta zaznaczył, że podmiot leczniczy ma obowiązek nie tylko ochrony danych osobowych, ale również danych medycznych. Przepisy prawa określają krąg podmiotów i instytucji, które – poza pacjentem, jego przedstawicielem ustawowym oraz osobą przez pacjenta upoważnioną – mają prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Dzięki udziale w konferencji specjalistów i praktyków zajmujących się ochroną danych osobowych, możliwe było praktyczne ujęcie omawianych tematów. Poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień był bardzo wysoki, a panele dyskusyjne stworzyły możliwość nawiązania dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony danych pacjentów.

 

Lista aktualności